لیست مطالب
setarrrrr-1

آشنایی با سه تار و راهنمای خرید آن

سه تار در حقیقت یکی از سازهای اصیل ایرانی به شمار می رود که در ساخت آن از چوب، فلز، زه و یا نخ نایلون هم استفاده می شود که در محدوده جغرافیایی غرب آسیا رواج زیادی داشته و عده ...